Uw werknemers informeren

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk om wijzigingen direct aan ons door te geven. U helpt ons daarmee om correcte informatie te verstrekken en goede service te bieden aan uw werknemers. Wijzigingen geeft u door via de werkgeversportal. Wat moet u doorgeven en hoe kunt u uw werknemers informeren in de volgende situaties?

1. U neemt een nieuwe werknemer in dienst

Informeer uw nieuwe werknemers op hoofdlijnen over hun pensioen:

  • er is een pensioenregeling voor iedere werknemer
  • het gaat om een middelloonregelingBij dit type pensioenregeling wordt het pensioen op basis van het jaarlijkse salaris van de werknemer berekend. De werknemer bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Alle jaarlijks opgebouwde delen vormen samen het pensioen van de werknemer.
  • u en uw werknemers betalen samen de premie voor dit pensioen
  • het is mogelijk om eerder opgebouwd pensioen mee te nemen
  • de werknemer ontvangt binnen 3 maanden een informatiepakket van ons
  • de werknemer ontvangt jaarlijks een overzicht (UPO) van het opgebouwde pensioen

U meldt de nieuwe werknemer binnen 1 maand aan bij ons via de werkgeversportal.

2. Uw werknemer wil parttime werken

Als uw werknemers meer gaan werken of minder gaan werken, bouwen zij meer of minder pensioen op. Geef het parttimepercentage door via de werkgeversportal.

3. Uw werknemer ontvangt (tijdelijk) een lager salaris

Mogelijk ontvangt uw werknemer (tijdelijk) een lager salaris doordat onbetaald verlof wordt opgenomen. In principe is er in het geval van onbetaald verlof geen premie verschuldigd en vindt er ook geen pensioenopbouw plaats, tenzij de werknemer de pensioenopbouw zelf betaalt. Een eventuele partner blijft in deze periode verzekerd voor het partnerpensioen, ook als de deelnemer er niet voor kiest om de pensioenopbouw voor eigen rekening voort te zetten.

U geeft een wijziging in het parttimepercentage  aan ons door, als gevolg van de opname van het onbetaalde verlof door uw werknemer. Let op: Tenzij er sprake is van één van de onderstaande speciale situaties (bijvoorbeeld ouderschapsverlof). 

Speciale situaties

Werknemers hebben in speciale situaties recht op voortzetting van de pensioenopbouw. Een eventuele partner blijft in deze periode verzekerd voor het partnerpensioen. U blijft de pensioenpremie betalen en het werknemersdeel verhalen op uw werknemer. Dit is het geval in de volgende situaties:  

  • Uw werknemer maakt gebruik van (onbetaald) ouderschapverlof;
  • Uw werknemer aanvaardt een lagere functie;
  • Uw werknemer ontvangt een uitkering vanwege (gehele of gedeeltelijke) werkloosheid tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst;
  • Uw werknemer verricht om andere redenen tijdelijk niet of niet gedurende de normale duur arbeid.

Geldt een van deze speciale situaties voor uw werknemer? Meld uw medewerker dan niet uit dienst. Geef ook geen wijziging in het parttimepercentage (of het salaris) aan ons door. Uw werknemer blijft pensioen opbouwen op basis van de reeds bij ons bekende gegevens.

4. Uw werknemer raakt arbeidsongeschikt

Geef het door aan ons als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt. Wij dienen over een kopie van de toekenningsbeslissing van UWV te beschikken. Deze kunt u of uw werknemer ons toesturen.
Als de werknemer bijvoorbeeld voor 45% tot 55% arbeidsongeschikt is (en recht heeft op een WIA-uitkering), wordt de pensioenopbouw voortgezet voor 50%. De pensioenpremie voor het deel dat uw werknemer arbeidsongeschikt is, neemt het pensioenfonds voor zijn rekening. Bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer is dat 100%.

Let op: stopt uw werknemer met werken wegens arbeidsongeschiktheid? Dan hoeft u uw werknemer alleen uit dienst te melden wanneer hij/zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en voor het actieve gedeelte uit dienst treedt.

5. Uw werknemer gaat uit dienst

Meld de werknemer zo snel mogelijk af bij ons. De pensioenopbouw stopt namelijk vanaf het moment dat een werknemer uit dienst gaat. U betaalt geen premie meer voor deze werknemer. Het ouderdomspensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd als hij met pensioen gaat.

Werknemers kunnen het pensioen ook meenemen als ze een nieuwe baan krijgen (buiten de sector) en pensioen gaan opbouwen bij een ander pensioenfonds of bij een verzekeraar.

6. Uw werknemer wil met pensioen 

Uw werknemer kan de ingangsdatum van zijn pensioen kiezen. Bespreek de wensen en mogelijkheden met de werknemer. Wijs hem op de informatie achter de link Pensioen op maatHeeft uw werknemer nog vragen? Dan kan hij of zij contact opnemen met ons.

7. Uw werknemer overlijdt

Wanneer uw werknemer in Nederland woont en overlijdt en het overlijden is doorgegeven aan de gemeente, dan ontvangen wij automatisch bericht van het overlijden. Wij zorgen ervoor dat de nabestaanden van uw werknemer een partner- en/of wezenpensioen ontvangen.

Woont uw werknemer in het buitenland wanneer hij overlijdt, dan moeten zijn of haar nabestaanden het overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen met bijgevoegd een kopie van de overlijdensakte.