Privacyverklaring

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 01-04-2018 en is gewijzigd op 20-12-2018 en op 18 februari 2021.

Wij, het pensioenfonds en onze administrateur AZL, hebben persoonsgegevens van u nodig om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens. Dit heet het verwerken van persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw woonadres, salaris en burgerlijke staat. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dit gebeurt, leggen wij hieronder aan u uit.

 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens van:

  • alle deelnemers (en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden) in het pensioenfonds
  • functionarissen van het pensioenfonds
  • alle bezoekers van de website
  • iedereen die contact met ons opneemt  Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

  • van u, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt, belt, een contactformulier invult of de website bezoekt
  • van uw werkgever, bijvoorbeeld uw salarisgegevens en uw parttimepercentage. Wij ontvangen alle (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering en administratie van uw pensioen. Uw (persoons)gegevens worden in een beveiligde  omgeving aangeleverd
  • van (semi-)overheidsinstanties, bijvoorbeeld uw gemeente voor uw actuele adresgegevens of van UWV wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • naam
  • adres- en woonplaatsgegevens
  • geboortedatum
  • geslacht
  • burgerlijke staat
  • bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap verwerken wij ook de gegevens van de partner
  • financiële gegevens, zoals salarisgegevens, opgebouwd en/of uit te keren pensioen 
  • BSN
  • dienstverbandgegevens bij aangesloten werkgever, inclusief soort dienstverband, salarisgegevens, onregelmatigheidstoeslag (ORT) en deeltijdfactoren
  • bankrekeningnummer (vanaf pensioendatum)


  Indien van toepassing verwerken wij ook:

  • gegevens van uw partner als u samenwoont en uw partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds
  • indien er recht bestaat op wezenpensioen verwerken wij ook de gegevens van de kinderen
  • indien u bent gescheiden verwerken wij ook de gegevens van uw ex-partner voor zover uw ex-partner recht heeft op pensioen
  • gegevens over arbeidsongeschiktheid, zoals uw arbeidsongeschiktheidspercentage
  • een kopie van uw identiteitskaart
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw toestemming wanneer u nieuwsbrieven wenst te ontvangen
 • Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zijn dit de grondslagen:

  • Wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
   • de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (o.a. de verplichtstellingsbeschikking)
   • de Pensioenwet
   • de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  • Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
   • de pensioenovereenkomst (de overeenkomst tussen u en uw werkgever)
   • het uitvoeringsreglement (de overeenkomst tussen uw werkgever en het pensioenfonds)
   • het pensioenreglement (het reglement dat van toepassing is tussen u en het pensioenfonds)

  Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van:

  • uw toestemming (voor het bezoeken van de website en het versturen van de nieuwsbrief)
  • een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of dagelijks beheer van het pensioenfonds)

  Gevolgen niet aanleveren noodzakelijke gegevens

  Indien u weigert de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen dan wel in het kader van de overeenkomst, dan kan dit als uiterste consequentie hebben dat u geen (correcte) aanspraken opbouwt en geen pensioenuitkering ontvangt, en/of dat de in de wet genoemde maatregelen en/of sancties worden opgelegd.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Wij verwerken uw gegevens niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

 • Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

  Als dat noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:

  • interne verstrekkingen aan medewerkers van het pensioenfonds en aan medewerkers van onze administrateur, en verstrekkingen tussen het pensioenfonds en zijn administrateur
  • toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • belastingdienst
  • het Nationaal Pensioenregister
  • andere (semi-)overheidsinstanties zoals CBS en UWV


  Het pensioenfonds schakelt ook derden (als verwerkers) in in het kader van de goede uitvoering van de pensioenregeling. Met deze partijen worden afspraken gemaakt teneinde de beveiliging van persoonsgegevens te borgen, onder andere in een verwerkersovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld IT-leveranciers die ondersteunende diensten aan onze processen leveren en leveranciers voor het (fysiek en digitaal) drukken en verzenden van communicatie-uitingen.

 • Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

  Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij, pensioenfonds én administrateur, erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.

  Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

  Verwerking buiten de Europese Unie
  Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Unie. In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens op grond van de AVG. 

  Op dit moment maken wij van één niet-Europese organisatie gebruik, dat is Google Inc. voor de dienst ‘Google Analytics’. Hiervan is sprake indien u gebruik maakt van onze website en onze digitale omgevingen (zoals portalen). Google Analytics is ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Op deze wijze borgen wij dat de gegevens die van u worden verzameld niet tot u herleidbaar zijn voor Google Inc. Door deze maatregelen zijn de gegevens die aan Google Inc. worden verstrekt geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. Omwille van de transparantie informeren wij dat er wel gegevens (voor statistische doeleinden) worden gedeeld met een niet-Europese organisatie.

 • Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Bewaardoelstellingen zijn o.a. het voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen, het kunnen leveren van bewijs in geval van geschillen en het kunnen beschikken over gegevens voor het verrichten van onderzoek. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens.

  Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens. De bewaartermijnen die wij hanteren, staan in ons archiefbeleid.

 • Wat zijn uw rechten?

  Op grond van de wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken:

  • recht op inzage
  • recht op rectificatie
  • recht op gegevenswissing (ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’ of ‘recht om vergeten te worden’)
  • recht op beperking van de verwerking
  • recht op overdraagbaarheid (ook bekend als 'recht op dataportabiliteit')
  • recht van bezwaar

  U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact  met ons op. Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht.

  Wanneer kunt u gebruik maken van uw rechten?

  Recht op inzage
  Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage.

  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om van het pensioenfonds beperking van de verwerking te verkrijgen als:

  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die het pensioenfonds in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;
  • het pensioenfonds de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van het pensioenfonds zwaarder wegen dan die van u.


  Recht op rectificatie

  Indien wij persoonsgegevens hebben verwerkt die onjuist zijn, kunt u ons digitaal of schriftelijk een correctie doorgeven.

  Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wissen bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds wist uw persoonsgegevens alleen wanneer:

  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt
  • u op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking
  • deze onrechtmatig zijn verwerkt
  • deze moeten worden gewist op basis van Europese of nationale wetgeving
  • u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking


  Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
  Dit recht is alleen van toepassing op verwerkingen die op basis van geautomatiseerde procedés worden verricht. Bovendien moet het gaan om persoonsgegevens die met toestemming of op basis van een overeenkomst met de betrokkene, worden verwerkt. Voor het overdragen van pensioenaanspraken naar een andere pensioenuitvoerder verwijzen wij u naar het pensioenreglement en de bestaande processen tussen pensioenfondsen.

  Recht van bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van gerechtvaardigd belang. Als u van mening bent dat in uw situatie een andere belangenafweging nodig is dan kunt u dit aangeven bij het pensioenfonds.

  Klacht indienen
  U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een klacht hierover indienen, neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht. U hebt ook de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Intrekken van verleende toestemming
  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U doet dat op dezelfde manier als u de toestemming hebt verleend. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk.

   

 • Hebben cookies impact op mijn privacy?

  Deze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van het pensioenfonds goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u de website van het pensioenfonds voor de eerste keer bezoekt. Daar vindt u ook meer informatie over het gebruik van cookies.

 • Hebt u vragen?

  Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen.