Toezicht

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

 • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
 • het beleid goed heeft uitgevoerd
 • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
 • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het verantwoordingsorgaan komt meerdere keren per jaar samen en bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

Dhr. J. Getkate (voorzitter)
Dhr. N. Loendersloot
Dhr. P.H. Rondhuis
Dhr. J. Schellen
Mevr. A. Albada
Dhr. L.P.M. Duijvestijn

Raad van Toezicht

Voor de versteviging van het intern toezicht heeft het bestuur in 2014 een permanente Raad van Toezicht benoemd. Intern toezicht is onderdeel van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden die door het bestuur zijn benoemd en verzorgt doorlopend het interne toezicht.

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op:

 • het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in ons pensioenfonds
 • adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging

Ook staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal wettelijke goedkeuringsrechten.

Samenstelling

De Raad van Toezicht van Bpf MITT bestaat uit:

Mevr. M.L. van der Steen-Jacquet (voorzitter)
Dhr. F.A Wouters
Mevr. M.K. Sanderse

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

 • de deskundigheid van onze bestuursleden
 • het vereist vermogen van het pensioenfonds
 • hoe het fonds wordt bestuurd
 • de pensioenreglementen
 • hoe het fonds omgaat met waardeoverdrachtenHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken met betrekking tot  hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

* Uitbestedingspartijen: Vermogensbeheer, Privacy officer, Compliance officer, Bestuursbureau, Administrateur en Adviseurs