Commissies

Het bestuur van Bpf MITT krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen, zowel intern als extern:

Beleggingscommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste rendement in de vorm van extra geld oplevert. Bpf MITT belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleidsplan wordt vastgesteld, rekening houdend met de situatie van het fonds.
De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. MN voert het beleggingsbeleid voor Bpf MITT uit. De beleggingscommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken. Hierbij wordt de beleggingscommissie ondersteund door een externe adviseur (Investment Consultant) van Sprenkels & Verschuren.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit 4 leden van het bestuur, onder wie 2 werkgeversvertegenwoordigers en 2 leden namens de werknemers en pensioengerechtigden. 

De leden van de Beleggingscommissie zijn:

Dhr. J. Hasselman
Dhr. J.H. Van der Meer
Dhr. W.B.E. Rutgers
Vacature

Communicatiecommissie

Bpf MITT wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering van het communicatieplan.

In dit communicatieplan staat het algemene communicatiebeleid beschreven en wordt aangegeven welke communicatiemiddelen hiervoor worden ingezet. In dit plan wordt ook verklaard dat ons fonds alle wettelijke informatieverplichtingen nakomt. Onderdeel van dit communicatieplan is ook de activiteitenkalender. In deze kalender staat de jaarplanning voor communicatie van het fonds met de doelgroepen zoals die vastgesteld zijn in het communicatieplan.

Samenstelling

De leden van de Communicatiecommissie zijn:

Dhr. J.J.C. Jochems
Dhr. G.A.J. Lamers

Incassocommissie

De Incassocommissie beoordeelt en accordeert de aangevraagde betalingsregelingen en faillissementsaanvragen conform de incassoprocedure en rapporteren deze aan het bestuur. 

Samenstelling

De leden van deze commissie zijn:

Dhr. J.J.C. Jochems
Dhr. G.A.J. Lamers

Gouvernance, Risk en Compliance-commissie (GRC)

Deze commissie is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en voorbereiding van de bestuursbesluitvorming over het uitbestedingsbeleid. De leden beoordelen de maandelijkse rapportages en SLA’s (afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening) van AZL, die de pensioenadministratie uitvoert voor ons fonds.

Samenstelling

De leden van de GRC zijn:

Dhr. J.J.C. Jochems
Dhr. G.A.J. Lamers

Aansluitings- en vrijstellingscommissie

De leden van de aansluitings- en vrijstellingscommissie zijn bevoegd het door het bestuur vastgestelde aansluitingsbeleid en het vrijstellingsbeleid uit te voeren.

Samenstelling

De leden van deze commissie zijn:

Dhr. J.J.C. Jochems
Dhr. G.A.J. Lamers

Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat en geeft op basis daarvan advies aan het bestuur over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verlaging / verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

De adviserend actuaris van ons fonds is Willis Towers Watson Netherlands B.V. te Purmerend.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: