Nieuws

2016: opnieuw een jaar van lage rente

In het jaarverslag 2016 blikken we terug op de belangrijkste gebeurtenissen van vorig jaar. Ons bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

Groei fonds, goede beleggingen en lage rente

Het jaar 2016 gaat de boeken in als een jaar waarin ons deelnemersbestand toenam. Dit kwam door de toetreding van Pensioenfonds Textielverzorging. Het aantal werknemers dat bij ons fonds pensioen opbouwt nam met ruim 8.000 toe.

Verder is helaas onze financiële positie in de loop van 2016 verslechterd. We haalden weliswaar een positief resultaat met het beleggen van ons vermogen (+10,1%). Toch daalde de beleidsdekkingsgraad van het fonds in 2016 (van 98,2% naar 92,7%).
De belangrijkste oorzaak is de lage rente. De rente waarmee het fonds moet rekenen daalde naar een dieptepunt. Een lage rente is voor een pensioenfonds een dure aangelegenheid. Dat betekent dat het fonds extra geld opzij moet zetten om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. Dit is slecht voor de financiële positie en daardoor daalde de beleidsdekkingsgraad.

Een verlaging van de pensioenen in 2017 konden we niet uitsluiten. Gelukkig is het niet zover gekomen. Tegen het einde van het jaar was er een lichtpuntje te zien. De rente steeg en ook onze financiële positie reageerde daar positief op. De stijgende trend die toen inzette, heeft zich begin 2017 voorgezet.

Verder in het jaarverslag 2016

Verder vindt u in het jaarverslag de verslagen van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht en de reactie van het bestuur hierop. Uiteraard ontbreken de belangrijke cijfers niet:

  • ons deelnemersbestand
  • onze verplichtingen
  • ons vermogen
  • de kosten van de pensioenregeling
  • de jaarrekening

Meer informatie

Download ons jaarverslag 2016.