Herstelplan

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Het fonds rekent met een beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad van het fonds over de laatste 12 maanden. Op basis van ons nieuwe herstelplan moet deze dekkingsgraad herstellen tot minimaal 123,1% voor eind 2032. Dit is in lijn met de regels voor pensioenfondsen.

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet Bpf MITT ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.

De dekkingsgraad per 31 december 2020 was voor het zesde achtereenvolgende meetmoment lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Op 31 december 2021 gold dit nog steeds. Omdat de regels voor het verlagen van pensioen zijn versoepeld, hoefde ons fonds uiteindelijk geen verlaging door te voeren in 2021. Eind 2022 was de beleidsdekkingsgraad van ons fonds 114,5%. Dit is hoger dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van dat moment (104,4%). Het is wel lager dan de vereiste dekkingsgraad van dat moment (123,1%). Daarom is er sprake van een reservetekort en moest ons pensioenfonds een nieuw herstelplan indienen.

Welke maatregelen heeft Bpf MITT in het herstelplan opgenomen?

Om de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau te krijgen, kan ons fonds een aantal maatregelen nemen. De nadruk ligt daarbij op kán. Het feit dat de maatregelen vastliggen, betekent niet dat we ze ook daadwerkelijk gaan toepassen. Dat besluit het bestuur op basis van de financiële positie van ons fonds en in overleg met de sociale partners.

Maatregel 1: Geen toeslagverlening

Als dat nodig is kan een pensioenfonds gedurende de gehele herstelplantermijn de toeslagverlening op nul stellen. In het huidige herstelplan is dat niet nodig, er is een beperkte toeslagverlening mogelijk.

Maatregel 2: Aanpassen premiebeleid

In 2021 is de premie verhoogd van 24% naar 26,4%* van de pensioengrondslag. De sociale partners kunnen besluiten om de premie verder te verhogen, als blijkt dat de financiële positie van ons fonds niet verbetert. De pensioenopbouw is in 2021 verlaagd van 1,6% naar 1,56%*. In 2022 en 2023 zijn de premie en de pensioenopbouw, buiten de geringe premiestijging in 2023 voor de mensen die werken bij Ten Cate ondernemingen, niet gewijzigd.

* Voor mensen die werken bij Ten Cate ondernemingen gaat het om een premiestijging van 26,8% naar 29,4% (en naar 29,5% vanaf 2023) en een opbouwverlaging van 1,75% naar 1,71%.

Maatregel 3: Aanpassen beleggingsbeleid

Op termijn kunnen we besluiten risicovoller te beleggen, voor zover dat binnen de wettelijke kaders is toegestaan. De kans op een hoger rendement groeit dan, maar de kans op een lager rendement wordt ook groter.

Maatregel 4: Verlagen pensioenen en pensioenaanspraken

De uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen en pensioenaanspraken. Het mag duidelijk zijn dat we deze maatregel alleen in uiterste nood inzetten. Als de financiële positie van ons fonds niet voldoende verbetert, kan een verlaging van de pensioenen niet worden uitgesloten.

Hoe nu verder?

Het laatste geactualiseerde herstelplan is in mei 2023 goedgekeurd door DNB. We houden u op de hoogte en zullen u uiteraard ook persoonlijk informeren als de situatie daarom vraagt. Wilt u het complete herstelplan inzien? Dan kunt u dat opvragen via onze klantenservice.

​​