Beleggingsbeleid

Bpf MITT streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt  zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, heeft het bestuur vastgesteld in het beleggingsplan.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen om met het vermogen extra rendement te maken. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de financiële positie van het fonds. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds.), externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden). De visies en beleggingsuitgangspunten die hieruit voortkomen, worden vastgelegd in de Investment Beliefs.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dit is uitbesteed aan MN Services N.V. te Den Haag (MN).

Zij weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daardoor kosten besparen. Bpf MITT heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerder en controleert of zij zich aan de afspraken houden.

MN heeft in opdracht voor ons fonds ook externe (andere) vermogensbeheerders aangesteld. Deze externe vermogensbeheerders zijn gespecialiseerd in een bepaald deel van de markt (bijvoorbeeld in infrastructuur). Bij een aantal van deze externe vermogensbeheerders zijn beloningsafspraken gemaakt die een variabele prestatie component hebben. Dit is nu het geval bij minder dan 5% van onze beleggingen. Ons fonds heeft met de betreffende vermogensbeheerders afspraken gemaakt over deze prestatievergoeding. De afspraak komt erop neer dat de vermogensbeheerder alleen een prestatievergoeding ontvangt, als hij een rendement realiseert boven een minimum afgesproken rendement. Ons fonds betaalt de prestatievergoeding dus uit het behaalde extra rendement voor het pensioenfonds. Hoe hoger dat rendement is, des te gunstiger voor ons fonds. 

We zijn terughoudend in het aangaan van prestatievergoedingen. Ons fonds staat het gebruik van prestatievergoedingen alleen toe als het niet anders kan. Bijvoorbeeld wanneer een bepaald segment van de markt niet toegankelijk blijkt zonder prestatievergoedingen. Ons fonds maakt dan expliciet de afweging of het investeren in een bepaald segment van de markt bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het fonds.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten.

Verantwoord beleggen

Het fonds wil binnen het risicoprofiel zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen. Een groot deel van het vermogen is ondergebracht in door MN beheerde beleggingsfondsen. MN is ondertekenaar van de principes voor verantwoord beleggen (Principles for Responsible Investment: www.unpri.org). Dat houdt in dat MN een beleggingsbeleid voert waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke effecten, inclusief milieu-, sociale- en beleids(governance)aspecten. Bpf MITT onderschrijft dit beleid. Ons fonds heeft ook het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)-convenant ondertekend.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.